ضبط کنید، ارسال کنید...

ارسال پیام صوتی

ارسال پیامک صوتی این امکان را به شما میدهد تا با ارسال پیامک صوتی به تلفن های ثابت و همراه در یک لحظه صدای شما را به گوش تمام دفترچه تلفنتان برساند! سامانه پیامک صوتی ایران پیام این امکان را به کاربران خود می دهد تا با ایجاد کمپین ها، فایل صوتی ضبط شده ی مورد نظر خود را از طریق تماس تلفنی برای مخاطبین، پخش نمایند؛کافیست کاربر را مطابق موارد مورد نظر خود شامل تاریخ و ساعات تماس، تعداد تلاش، فاصله بین تلاش ها، شماره مخاطبین و اطلاعات دیگر، ایجاد نماید و آن را نهایی کند .